شَاذِى - Буква ش - Арабско-русский словарь

شَاذِى Шази, имя мужчины.


شَارَ у, имя д. شَوْرٌ он собирал, добывал мёд из улья; он показывал на что-л.; III شَاوَرَهُ он советовался, совещался с ним; IV أَشَارَ он дал знак اليه ему, он указал на него; он сообщил, объявил عليه ему به то; он советовал, приказал ему сделать то; VI تَشَاوَرُوا они советовались, совещались друг с другом; X اِسْتَشَارَهُ он просил у него совета; он советовался, совещался с ним


شُورَى совещание, совет


شَوَارٌ домашний скарб; посуда


شَاوَرُ Шавер, имя мужчины.