صِرْفٌ - Буква ص - Арабско-русский словарь

صِرْفٌ чистый, в чистом виде (о вине)


صَرِيفٌ скрипение, скрип


صَارِفٌ Сариф, имя лошади.


صَيْرَفٌ и صَيْرَفِىٌّ мн. صَيَارِفَةٌ , صَيَارِيفُ меняла


مَصْرِفٌ место, куда удаляются; прибежище