صَلَمَ - Буква ص - Арабско-русский словарь

صَلَمَи, имя д. صَلْمٌ он отрезал (ухо, нос); VIII اِصْطَلَمَ он отрезал, искоренил, истребил.


أَصْلَمُ с отрезанным ухом


مُصَلَّمٌ короткоухий.


مَصْلُومٌ короткоухий.


اِصْطِلاَمٌ искоренение, гибель