ضَيْغَمٌ - Буква ض - Арабско-русский словарь

ضَيْغَمٌ кусающий; лев


ضَغِنَа, имя д. ضَغَنٌ он злобился, злобствовал عليه на него; VI تَضَاغَنُوا они ненавидели друг друга


ضِغْنٌ мн. أَضْغَانٌ злоба, ненависть, вражда


ضَفَّةٌ берег реки, моря


ضَفْدَعٌ мн. ضَفَادِعُ лягушка