ظَعِينَةٌ - Буква ظ - Арабско-русский словарь

ظَعِينَةٌ мн., ظُعُنٌ , ظَعَآئِنُ أَظْعَانٌпаланкин; женщина, едущая на верблюде в паланкине; женщина


ظَفِرَа, имя д. ظَفَرٌ он достиг, приобрёл желаемое; он одержал победу, победил به и عليه его; II ظَفَّرَهُ он доставил, даровал ему победу; ظَفَّرَ فِيهِ он впустил в него когти, он изодрал что-л. когтями; ظَفَّرَ الجِلْدَ он сгладил кожу; IV أَظْفَرَهُ он доставил, даровал ему победу به и غليه над ним.


ظُفْرٌ и ظُفُرٌ мн. أَظْفَارٌ ноготь; коготь


ظَفَرٌ победа, успех


ظَفِرٌ достигающий желаемого; победоносный; счастливый