ظُلْمٌ - Буква ظ - Арабско-русский словарь

ظُلْمٌ обида; несправедливость


ظُلْمَةٌ мн., ظُلَمٌ ظُلَمَاتٌ , ظُلُمَاتٌ темнота, мрак, прот. نُورٌ


ظَلْمَآءُ темнота, мрак


ظَلاَمٌ темнота, мрак, начало ночи


ظَلُومٌ обижающий; угнетающий; причиняющий ущерб; поступающий несправедливо