غَارِبٌ - Буква غ - Арабско-русский словарь

غَارِبٌ мн. غَوَارِبُ загривок (верблюда), вершина верблюжьего горба; мн. верхушки волн


مَغْرِبٌ мн. مَغَارِبُ время, место заката солнца; запад; Магриб


مُغْرِبٌ удалившийся от родины, чужой


مَغْرَبِىٌّ мн. مَغَارِبَةٌ магрибинец, житель северо-западной Африки (Магриба) или Испании


تَغَرُّبٌ удаление от родины, переселение; пребывание на чужбине