غَدَرَ - Буква غ - Арабско-русский словарь

غَدَرَ и, имя д. غَدْرٌ он поступил به и с вин. вероломно; он нарушил обязательство, клятву, он изменил ему, прот. وَفَى ; – غَدِرَ а, имя д. غَدَرٌ он оставался позади, он отстал عنه от него; III غَادَرَهُ он оставил, покинул его; V تَغَدَّرَ он оставался позади, он отстал; он действовал вероломно, 75, 8


غَدْرٌ вероломство, измена


غَدْرَةٌ мн. غَدَرَاتٌ изменнический, вероломный поступок; превратность судьбы


غُدْرَانٌ вероломство, измена


غَدُورٌ вероломный, изменнический