بَعْلٌ - Буква ب - Арабско-русский словарь

بَعْلٌ мн. بُعُولَةٌ , بُعُولٌ супруг; супруга; господин, владетель; вождь, глава.


بَعْلَبَكُّ Баальбек, город в Сирии.


بَعَا а, имя д, بَعْوٌ он совершил проступок, он причинил عليه ему зло, вред


بَغَتَهُ а, имя д. بَغْتَةٌ , بَغْتٌ оно (бедствие) постигло, поразило его внезапно.


بَغْتَةٌ внезапность; بَغْتَةً внезапно, неожиданно.