بَغْدَادُ - Буква ب - Арабско-русский словарь

بَغْدَادُ Багдад, город; прил. بَغْدَادِىٌّ.


بَغْرَاسُ Беграс, крепость в Сирии.


بَغَشَتِ السَّمَآءُ а, имя д. بَغْشٌ небо проливало дождь, шёл мелкий дождь.


بَغْشٌ мелкий дождь; облако изливающее дождь.


بَغُضَ у, имя д. بَغَاضَةٌ он был, стал ненавистным; II بَغَّضَهُ он сделал его ненавистным اليه и له ему; III بَاغَضَهُ он платил ему ненавистью, он ненавидел его; IV أَبْغَضَهُ он ненавидел его; مَا أَبْغَضَهُ اِلَيَّ как он ненавистен мне!; مَا أَبْغَضَهُ لِى как он меня ненавидит! VI تَبَاغَضُواони ненавидели друг друга.