بُغْضٌ - Буква ب - Арабско-русский словарь

بُغْضٌ ненависть.


بَغْضَآءُ сильная ненависть.


بَغيِضٌ ж.ة мн. بُغَضَآءُ ненавистный, ненавидящий; Багид, имя мужчины.


اَبْغَضُ более или самый ненавистный.


مُبْغِضٌ ж. ة ненавидящий.