بَكْرِىٌّ - Буква ب - Арабско-русский словарь

بَكْرِىٌّ см. بَكْرٌ .


البَكَرَاتُ Бакарат, название местности в Йемене.


بَاكِرٌ ж. ة мн. بَوَاكِرُ отправляющийся, приходящий, делающий что-л. ранним утром.


إِبْكَارٌ раннее утро, утреннее время.


بَكَزْ укуси, от перс. كَزِيدَن кусать.