بَالِسُ - Буква ب - Арабско-русский словарь

بَالِسُ Балис, город в Сирии.


اِبْلِيسُ Иблис, сатана.


بَلَعَهُ а, имя д. بَلْعٌ он проглотил что-л.; VIII اِبْتَلَعَهُ он проглотил что-л.

بُلْعَةٌ глоток.


بَلَغَ у, имя д. بُلُوغٌ он дошёл (до чего-л.); он достиг; بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ они достигли своего срока; он достиг зрелости, возмужалости; بَلَغَ منه (подраз. المَشَقَّةَ трудность) он причинил ему затруднение, беспокойство, огорчение; он огорчил, обидел, оскорбил его; بَلَغَ مِنه مَا يَكْرَهُ он причинил ему неприятность; بَلُغَ у, имя д. بَلاَغَةٌ он был, стал красноречивым, убедительным, изысканным в речи; II بَلَّغَهُ он довёл, доставил его туда с вин.; بَلَّغَهُ الخَبَرَ он сообщил ему известие; III بَالَغَ имя д. بِلاَغٌ он вышел из границ чего-л.; он употребил все усилия فيه в чём-л.; он преувеличивал; IV أَبْلَغَهُ он довёл, доставил его туда с вин.; он принёс, привёл к нему; он сообщил, объявил ему что-л. с вин.; он употребил все усилия فيه в чём-л.; أَبْلَغْتَ فى الدُّعَآءِ ты был красноречив, убедителен в своей молитве, 16, 8.