قِيرَاطٌ - Буква ق - Арабско-русский словарь

قِيرَاطٌ мн. قَرَارِيطُ греч. зерно рожкового дерева; карат, вес, равный половине даныка, или 1/12 части дирхема


مُقَرَّطٌ ж. ة имеющий в ушах серьги


قُرْطُبَةُ Кордова, город в Испании


قِرْطَاسٌ мн. قَرَاطِيسُ лист бумаги; свиток


قُرْطَقٌ мн. قَرَاطِقُ перс. короткая верхняя одежда, куртка