خَدِيمٌ - Буква خ - Арабско-русский словарь

خَدِيمٌж. ة слуга; невольник


خَادِمٌ ж ة мн. حُدَّامٌ слуга; евнух


خُوَيْدِمٌ уменьш. от خَادِمٌ евнух


خِدْنٌ мн.أَخْدَانٌ друг, товарищ; любовник; подруга, любовница


خَدِينٌ мн. خُدَنَآءُ друг, товарищ