خَصَمَ - Буква خ - Арабско-русский словарь

خَصَمَ и, имя д. خَصْمٌ он победил в споре; III خَاصَمَهُ он спорил, препирался с ним; خَاصَمَهُ الى القَاضِى он искал на него суда; он затеял с ним тяжбу; он обратился к судье; VI تَخَاصَمُوا они спорили, препирались; они вели тяжбу друг с другом; VIII اِخْتَصَمُوا несов. يَخِصِّمُونَ вм. يَخْتَصِمُونَ они спорили, препирались; они вели тяжбу друг с другом


خَصْمٌ мн.خُصُومٌ спорщик; противник, соперник


خَصِمٌ спорящий, препирающийся; упорный спорщик


خَصِيمٌ мн.خُصَمَآءُ спорящий, спорщик


خِصَامٌ спор, препирательство