دَارِسٌ - Буква د - Арабско-русский словарь

دَارِسٌж.ة стёртый, исчезнувший


إِدْرِيسُ Идрис, имя мужчины; пророк Идрис (библейский Енох)


مُدَرِّسٌ учитель, преподаватель


درع – II دَرَّعَهُ он надел на него دِرْع; دَرَّعَ الخَيْلَ он накрыл лошадь кольчугой


دِرْعٌ мн.أَدْرَاعٌ ,دُرُوعٌ общ. р. кольчуга; женская рубаха, туника