ذَلِقَ - Буква ذ - Арабско-русский словарь

ذَلِقَ а, имя д. ذَلَقٌ оно было острым (копьё); он беспокоился, тревожился; IV أَذْلَقَهُ он беспокоил его; он ослабил, изнурил его; أَذْلَقَهُ بِالضَّرْبِ он причинил ему боль побоями


ذَلِقَ острый конец, остриё


ذَلِكَж.تِلْكَ тот, та, см. ذَا ; при обращении к нескольким лицам كَ изменяется иногда сообразно с родом и числом этих лиц: ذَلِكُمَا, ذَلِكُمْ ,ذَلِكُنَّ – كَذَلِكَ так, таково, таким образом


ذَمَّهُ у, имя д. مَذَمَّةٌ , ذَمٌّ он осуждал, порицал его; он бранил, поносил его, прот. مَدَحَ ; V تَذَمَّمَ он избегал осуждения, порицания; تَذَمَّمَ منه он презирал что-л., стыдился чего-л


ذَمٌّ осуждение, порицание, брань; упрёк